Elke bestelling door de klant getekend , verbindt hem volledig en vanaf dedatum van de ondertekening.

De bestelling door onze vertegenwoordigers opgenomen zijn slechts bindend naaanvaarding en bevestiging door de NV.GF GROUP.

Als garantievoorwaarden wordt de garantie van de desbetreffende leverancier en/of fabrikant aangehouden . Op vraag van de klant kan eendetail van deze garantie overhandigd worden.Anderzijds wordt er vanuit gegaan dat de garantiebepalingen gekend en aanvaard zijn.

Indien de koper van een overeenkomst , door hem ondertekend,afziet,zal eenforfaitaire schadevergoeding van 30% van de overeengekomen som door hemverschuldigd zijn.

De overeengekomen leveringstermijn kan bij niet naleving geen aanleidinggeven tot verbreking of ontbinding van de overeenkomst,noch tot betaling van schadevergoeding.

Indien de leveringstermijn verlaat dient te worden , dient de klant onze diensten op de hoogte te brengen en kan er een bijkomend voorschot gefactureerdworden met een minimum van 40%.

De goederen blijven eigendom van NV.GF GROUP tot de betaling is gebeurd.In geval van laattijdige betaling kan de NV.GF GROUP de overeenkomstontbinden door dit kenbaar te maken bij aangetekend schrijven.

De conformiteit van de levering met de bestelling dient onmiddellijk bij deaflevering en voorafgaandelijk aan de plaatsing te worden gecontroleerd.Voor zover er andere klachten zijn,moeten deze schriftelijk ter kennis wordengebracht van de NV.GF GROUP per aangetekend schrijven binnen de 5werkdagen na de levering van de goederen of de prestatie van de dienstenen binnen de 5 dagen na  facturatie,voor wat de inhoud van deze factuur betreft.

De factuur is contant betaalbaar te Hasselt.Indien het bedrag van de factuur niet volledig  werd vereffend binnen de 30 dagen na factuurdatum,zal er vanrechtswege en zonder ingebrekstelling een conventionele rente zijn van 15%jaarlijks alsook een schadevergoeding van 10% forfaitair op het openstaand bedrag.

Zo de NV.GF GROUP schadevergoeding verschuldigd zou zijn,van welke aarddan ook,dan is het bedrag van deze schade in elk geval beperkt tot de som vande door NV.GF GROUP geleverde goederen en gepresteerde diensten, begrootop het ogenblik van de foutieve tussenkomst.

Voor eventuele betwistingen zijn de rechtbanken van Hasselt bevoegd of dezewaar de medecontractant gevestigd is, naar keuze van de NV.GF GROUP.Dit geldt eveneens voor contracten met rechtsonderdanen van de E.E.G.overeen-komstig het E.E.G.-verdrag van 27.09.1968.

Het BTW - tarief is conform de wetgeving van het tarief dat op het moment vande werken van toepassing is.